top of page

YOGA DANZA PARA MAYORES DE 50 AÑOS PARTE 1

Actualizado: 16 nov 2021CHAKRA RAÍZ O MULHADARA:

Elemento Tierra.

Algunas Posturas:


TADASANA

BALASANA

SETUBANDHA SARVANGASANA

UTKATASANA

PRASARITA PADOTADASANA

BADDHAKONASANA

Postura Restaurativa: Viparita Karani

Bandha: Muladhara Bandha